Poezii de ziua mamei în engleză


Majoritatea destul de simple şi scurte, aceste poezii în limba engleză sunt închinate mamei, zilei mamei, regăsirii şi exprimării sentimentelor faţă de una din cele mai importante persoane din viaţa noastră. Sper să fie de folos copiilor, mai ales că le-am ataşat şi câte o traducere în română, ce-i drept una brută, fără rime, dar care poate da o îndrumare despre semnificaţia poeziilor pentru cei aflaţi abia la primii paşi în însuşirea limbii engleze.


A Mother’s Love


Of all the special joys în life,
The big ones and the small,
A mother’s love and tenderness
Is the greatest of them all.

Dragostea unei mame


Din toate bucuriile speciale ale vieţii,
Dintre toate cele mari şi mici,
Dragostea şi tandreţea unei mame
Este cea mai de seamă.

Wonderful Mother


God made a wonderful mother,
A mother who never grows old;
He made her smile of the sunshine,
And He moulded her heart of pure gold;
În her eyes He placed bright shining stars,
În her cheeks fair roses you see;
God made a wonderful mother,
And He gave that dear mother to me.

Mama minunată

Dumnezeu a făcut o mamă minunată,
O mamă care nu îmbătrâneşte nicicând;
El i-a făcut zâmbetul din strălucirea soarelui,
Şi a plămădit inima sa din aur pur;
În ochii ei a aşezat stele sclipitoare,
În obrajii săi trandafiri frumoşi poţi vedea;
Dumnezeu a făcut o mamă minunată,
Şi mi-a dat mie această mamă dragă.


Blessing


There is no blessing
quite so dear...
as a mom like you
to love year after year.

Binecuvântare

Nu există nici o binecuvântare
atât de dragă...
precum a unei mame ca tine
iubite an după an.


Mother's Love


Her love is like
an island în life's ocean,
vast and wide
A peaceful, quiet shelter
From the wind, the rain, the tide.
'Tis bound on the north by Hope,
By Patience on the West,
By tender Counsel on the South
And on the East by Rest.
Above it like a beacon light
Shine Faith, and Truth, and Prayer;
And thro' the changing scenes of life
I find a haven there.

Dragostea mamei

Dragostea ei este ca
O insulă în oceanul vieţii.
În oceanul imens şi larg
Un adăpost liniştit, senin
În faţa vântului, ploii, fluxului.
Acesta se uneşte la nord cu Speranţa,
Cu Răbdarea la vest,
Cu Sfatul tandru la sud
Şi cu Tihna la est.
Deasupra lui, asemeni luminii unui far,
Strălucesc Credinţa, şi Adevărul, şi Ruga;
Iar printre schimbătoarele scene ale vieţii
Găsesc aici un paradis.

Sunshine


My Mother, my friend so dear
throughout my life you’re always near.
A tender smile to guide my way
You’re the sunshine to light my day.

Strălucirea soarelui

Mamă, prietena mea atât de dragă
de-a lungul întregii vieţi îmi eşti mereu aproape.
Un surâs tandru ce-mi călăuzeşte calea
Tu eşti strălucirea soarelui ce-mi luminează ziua.


A Wish for You


Just one little wish for you, Mom,
But it’s loving and happy and true-
It’s a wish that the nicest and best things
Will always keep coming to you!

O urare pentru tine

Am doar o urare mică pentru ţine, mamă,
Dar este drăgăstoasă şi fericită şi adevărată-
Este urarea ca cele mai frumoase şi mai bune lucruri
Să vină mereu către tine!

Wonderful Mother


The heart of a home is a mother
Whose love is warm and true,
And home has always been “sweet home”
With a wonderful mother like you!

Mamă minunată

Inima unei case este o mamă
A cărei dragoste este caldă şi sinceră,
Iar casa mi-a fost dintotdeauna "dulce casă"
Cu o mamă minunată că ţine!

A Mother’s Prayer For You


I said a Mother’s Day prayer for you
to thank the Lord above
for blessing me with a lifetime
of your tenderhearted love.
I thanked God for the caring
you’ve shown me through the years,
for the closeness we’ve enjoyed
în time of laughter and of tears.
And so, I thank you from the heart
for all you’ve done for me
and I bless the Lord for giving me
the best mother there could be!

O rugăciune pentru tine, mama

Am rostit o rugăciune de Ziua Mamei pentru tine
ca să-i mulţumesc Domnului de sus
că m-a binecuvântat timp de o viaţă
cu dragostea inimii tale tandre.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru grija
cu care m-ai înconjurat de-a lungul anilor,
pentru apropierea de care ne-am bucurat
în vremuri de veselie şi de lacrimi.
Şi astfel, îţi mulţumesc din inimă
pentru tot ce-ai făcut pentru mine
şi îl binecuvântez pe Domnul pentru că mi-a dăruit
cea mai bună mamă posibilă!

M - O - T - H - E - R


"M" is for the million things she gave me,
"O" means only that she's growing old,
"T" is for the tears she shed to save me,
"H" is for her heart of purest gold;
"E" is for her eyes, with love-light shining,
"R" means right, and right she'll always be,
Puţ them all together, they spell
"MOTHER,"
A word that means the world to me.

M - O - T - H - E - R (M-A-M-A)

"M" vine de un milion de lucruri pe care mi le-ai dăruit,
"O" înseamnă că ea devine tot mai bătrână (old),
"T" vine de la lacrimile (tears) vărsate de ea pentru a mă salva,
"H" vine de la inima (heart) sa din aur pur,
"E" vine de la ochii (eyes) ei, cu o lumină de iubire strălucitoare,
"R" vine de la dreaptă (right), şi dreaptă va fi ea mereu.
Punându-le împreună, se pronunţă
"MOTHER" (mamă),
Un cuvânt care înseamnă lumea pentru mine.


Wishing You a Wonderful Day


Sending this, Mom,
Especially to say
Wishing you a happy
And wonderful day...
And to tell you this day
Will always be one
For remembering the many
Sweet things you have done!

Îţi doresc o zi minunată

Îţi trimit aceasta, mamă,
Mai ales ca să-ţi urez
O zi fericită,
Minunată...
Şi ca să-ţi spun că această zi
Va fi mereu aceea
În care îmi voi aminti numeroasele
Lucruri dragi pe care le-ai făcut!

Thank You, Mother

Once upon a memory
Someone wiped away a tear
Held me close and loved me,
Thank you, Mother dear.

Îţi mulţumesc, mama

Odată, într-o amintire,
Cineva mi-a şters o lacrimă de pe obraz,
M-a ţinut strâns şi m-a iubit,
Îţi mulţumesc mamă dragă.

To My Dearest Mother


My mother is a special part
Of all that's cherished în my heart,
She is my pearl, my soul, my mate;
She is the one to make life great.
She is an angel without the wings,
Who makes life special with the littlest things,

Whenever I'm în need of love,
She is there from the heavens above;
Whenever I'm în need of a shoulder,
There's no one as devoted aş my mother.

Her presence and love have always been there,
Everything în her nature is to only care.
With every soft hug and kiss
The world seems more beautiful and blessed.

I'm sorry for all the times I caused you pain,
But after these brief storms my love still remains.
I love you so much,
I will love you forever-
I wrote your name on my heart
And it will stay there forever, and ever...


Pentru cea mai iubita mamă

Mama mea este o parte specială
Din tot ce preţuiesc în inima mea,
Ea este perla mea, sufletul meu, tovarăşa mea;
Es este cea care face viaţa minunată.
Ea este un înger fără aripi,
Care face viaţa deosebită cu cele mai mărunte lucruri.

Ori de câte ori am nevoie de dragoste
Ea este aici coborâtă din ceruri;
Ori de câte ori am nevoie de un sprijin,
Nu este nici unul precum al devotatei mele mame.

Prezenţa şi iubirea ei au fost mereu aici,
Totul în fiinţa sa este numai grijă.
Cu fiecare sărut gingaş, gingaşă îmbrăţişare
Lumea pare mai frumoasă şi mai binecuvântată.

Regret toate ocaziile când te-am îndurerat,
Dar după aceste scurte furtuni, dragostea mea tot mai dainuie.
Te iubesc atât de mult,
Te voi iubi întotdeauna-
Îţi scriu numele pe inima mea
Şi va rămâne acolo mereu, pentru totdeauna...

Thanks Mom


Every child wishes for that just perfect mom,
the kind who does everything right and never anything wrong.

She must say the right things and be perfectly dressed,
keep a clean house and be happy, never ever depressed.

It's her job to make sure her family feels blessed,
each member made happy with egos caressed.

This all sounds very nice, what a lovely world it would be,
if every mother was perfect, meeting every child's need.

But moms are just human and make mistakes on the way,
lives filled with trials like ours, to deal with every day.

How can we ask them to be more than they're able,
when not a single one can wear that perfect mom label.

Try to look at your mom from a new point of view,
aş you grow older and wiser, you'll see her anew.

Each mother is different, with good points and bad,
praise the fine things, talk about what makes you unhappy or sad.

If you pray for your mom, ask God to make your heart glad,
for good memories she's given, the good times that you've had.

Every mother is special, precious and select,
for this very reason, give her honor and respect.

Love her like you did when you were so tender and small,
because she certainly hasn't stopped loving you through it all.

So, God bless our dear moms, the ones we came through,
and we should forever be saying, "Mom, I thank you!"

Îţi mulţumesc, mamă

Fiecare copil îşi doreşte mama perfectă,
genul de mamă care face totul şi nu greşeşte niciodată nimic.

Ea trebuie să spună cuvintele potrivite şi să fie îmbrăcată perfect,
să ţină casa curată, să fie fericită, niciodată întristată.

Este treaba ei să se asigure că familia sa se simte binecuvântată,
să facă fericit fiecare membru al familiei cu voinţă lui mângâiată.

Toate astea sună foarte frumos, ce lume minunată ar fi
Dacă fiecare mamă ar fi perfectă, împlinind nevoia fiecărui copil.

Dar mamele sunt doar oameni şi fac greşeli uneori,
Trăiesc confruntate cu încercări ca şi ale noastre, în fiecare zi.

Cum putem să le cerem să fie mai mult decât sunt în stare,
Când nici măcar una singură din ele nu poate purta eticheta de mamă perfectă.

Încearcă să-ţi priveşti mama dintr-un alt punct de vedere,
Pe măsură ce devii mai în vârstă şi mai înţelept, o vei vedea într-o nouă lumină.

Fiecare mamă este diferită, cu trăsături bune şi rele,
Laudă-le pe cele bune, vorbeşte-i despre cele care te fac nefericit sau trist.

Dacă te rogi pentru mama ta, cere-i lui Dumnezeu să-ţi facă inima fericită
Datorită amintirilor frumoase pe care ţi le-a dăruit, vremurilor bune pe care le-ai trăit.

Fiecare mamă este specială, preţioasă şi aleasă,
Din acest motiv, oferă-i onoare şi respect.

Iubeşte-o ca şi atunci când erai atât de fraged şi mic,
Întrucât, cu siguranţă, ea nu a încetat să te iubească în toate.

Aşadar, Dumnezeu, binecuvântează dragile mame, cele prin care am ajuns pe lume
Şi ar trebui să spunem mereu, "Mamă, îţi mulţumesc!"

A Mother's Love


There are times when only a Mother's love
Can understand our tears,
Can soothe our disappoints
And calm all of our fears.
There are times when only a Mother's love
Can share the joy we feel
When something we've dreamed about
Quite suddenly is real.
There are times when only a Mother's faith
Can help us on life's way
And inspire în us the confidence
We need from day to day.
For a Mother's heart and a Mother's faith
And a Mother's steadfast love
Were fashioned by the Angels
And sent from God above.

O dragoste de mama

Sunt vremuri când doar dragostea unei mame
Poate înţelege lacrimile noastre,
Ne poate alina dezamăgirile
Şi linişti temerile.
Sunt vremuri când doar dragostea unei mame
Poate împărtăşi bucuria pe care o simţim
Când ceva la care am visat
Devine dintr-o dată realitate.
Sunt vremuri când doar credinţa unei mame
Ne poate ajuta pe calea vieţii
Şi ne poate inspira siguranţa
De care avem nevoie zi de zi.
Pentru că inima unei mame şi credinţa unei mame
Şi dragostea de neclintit a unei mame
Au fost create de îngeri
Şi trimise de sus de Dumnezeu.


Articole din acelaşi domeniu:

Poezia Mama de Nina Cassian

Povestea unei mame, de Hans Christian Andersen

Poezia Mamei mele de Edgar Allan Poe în engleză

Diana Popescu

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu